Publikationen


Der beste Beitrag wird als "MundArt des Monats" auf dieser Seite und auf www.eurojournal.at veröffentlicht!

Kavlik Ernst

De Politika

MundArt des Monats Mundart-Autoren Neueinträge
Beitrag anmelden


AutorIn des Beitrages:


Kavlik Ernst
1080 Wien


Zurück

De Politika

Da Gusi und da Moltara,
de mochn doda a trara.
Dea ane wü de Steian senkn,
dea aundare goa net darau denkn.
Do iagandwos miassn de mochn,
des is jo nimma meha zum lochn.
Hackln tuast jo wia net gscheit
und mit dem Göd kummst net seha weit.
Und de zwa obn wissen schon,
de kriagn daunn 50 Prozent vom Lohn.
Mit de Steian tans daun prassn,
do soist Politika net hassn.
Se haum nua bledsinn in dem Hian,
de Obfaungjäga de net fliagn.
Und eana is no imma fad,
so schick mas Heea hoit in den Tschad
Politika hots fria a gebm,
do de haum kämpft um unsa Lebm.
Doch d´jezign de wean net gscheida,
do stöht sid Frog, wia vüh lebm weida.

 Mundart-Datenbank - Gesammelte Beiträge von Mundartautoren und Lesern zum Schmökern!