Publikationen


Der beste Beitrag wird als "MundArt des Monats" auf dieser Seite und auf www.eurojournal.at veröffentlicht!

Kreuzwieser Hannes

Mei Våtta

MundArt des Monats Mundart-Autoren Neueinträge
Beitrag anmelden


AutorIn des Beitrages:


Kreuzwieser Hannes
4600 Wels
hannes.kreuzwieser@aon.at

Zurück

Mei Våtta

Mei Våtta woa a brava Mau,
er, håt a nia neamt wås dau.
Aus a ärmlichen Famüli is a kemma,
sei Stärke des wår gem,net nehma.

Zersch håt er goawat ban Nußbama,
tau håer oiss, jå sogoa gama.
So is gweng, sång d´Leid akrat,
mei Muata gseng und schau g´heirat.

Af Püchö zong,daun Haus neibaut,
nu Kina kriagt, af d´Famüli gschaut.
Er håt net glong und a net gschtoin,
wauns gfeugöt håt, daun håt er gschoin

Beim Stadlbaun,en Lågerhaus,
goawat oiweu, Tågei Tågaus.
Damit er kau sei Haus åzoin
hot er en an Saumsta trång de Koin.

Gern håt er a a Weindal drunga,
er håt Pfiffn und a Xunga.
Jå, de Gamsal schwoaz und brau,
de haum am ´s jå gauz audau.

Ghåt hot er net woas wås en Lehm,
wia schau gsågt, net nehma, gem.
odi is a a net wirkli woan,
mit 63 is er schau gschtoam.

© Hannes 25.8.2009

 Mundart-Datenbank - Gesammelte Beiträge von Mundartautoren und Lesern zum Schmökern!